REGULAMIN  ŚWIADCZENIA USŁUG ZEN CX

 

Obowiązuje od 01.02.2020r.

 

 

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia usług zgodnie z Ofertą i Formularzem Zamówienia na rzecz Zamawiającego, będącego klientem ZEN CX, prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem via Cavour n.3 , 24-040 Madone, BG ITALY, zwanego dalej „Wykonawcą”.

2. DEFINICJE

Użytym w Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie (terminom użytym w liczbie mnogiej należy nadawać znaczenie tożsame jak w przypadku ich używania w liczbie pojedynczej):

 1. Oferta – dokument stanowiący integralną część Umowy, zawierający wykaz Usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach poszczególnych Pakietów, a także wykaz dodatkowych Usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach obowiązujących Pakietów wraz z zestawieniem ich rodzajów, wysokości opłat oraz zasad naliczania opłat. Przedstawiane w dokumencie ceny są podane w wartości netto.
 2. Okres Obowiązywania Umowy – oznacza łączny czas trwania Umowy (w tym również okres trwania Umowy po jej przekształceniu w Umowę zawartą na czas nieoznaczony zgodnie z §4 ust. 2).
 3. Okres Rozliczeniowy – kolejne miesięczne okresy, których bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego od podpisania Umowy.
 4. Pakiet – jedno z zestawień Usług oraz Produktów dostępnych w ramach Oferty.
 5. Regulamin – niniejszy dokument.
 6. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, zamachy terrorystyczne itp.
 7. Strona/Strony – Wykonawca lub Zamawiający określani łącznie lub oddzielnie.
 8. Umowa – umowa o świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług, zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym, której integralną częścią jest Formularz Zamówienia, Oferta oraz Regulamin.
 9. Usługi – Usługi świadczone na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę, określone w Ofercie i Formularzu Zamówienia, związane z przygotowaniem Produktu oraz dalszym jego utrzymaniem.
 10. Wykonawca – ZEN CX
 11. Wymagalna Wierzytelność – opłata należna Wykonawcy z tytułu wykonania lub wykonywania Umowy bądź Usługi, nieuregulowana przez Zamawiającego w terminie płatności.
 12. Wynagrodzenie – wszelkie opłaty należne Wykonawcy na podstawie Umowy.
 13. Zamawiający – Przedsiębiorca/ osoba będący/-a stroną Umowy zawartej z Wykonawcą na piśmie

3. ZAWARCIE UMOWY

 1. Przez zawarcie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Umową, a Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań powziętych na mocy Umowy, w szczególności do terminowego uiszczania Wynagrodzenia i współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy.
 2. Umowa zawierana jest w formie online, za pomocą przekazanego przez Wykonawcę, uprzednio wypełnionego, Formularza Zamówienia, który został uzupełniony wspólnie z upoważnionym pracownikiem, współpracownikiem lub pełnomocnikiem Wykonawcy lub samodzielnie przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdza Umowę, podpisując ją i przesyłającWykonawcy drogą mailową na adres contact@zencx.pl.
 3. W imieniu Wykonawcy Umowę zawiera osoba przez nią upoważniona.
 4. Zawarcie Umowy następuje w chwili dostarczenia podpisanej Umowy/ akceptacji zlecenia na wskazany adres mailowy, potwierdzone przez obie Strony.
 5. Specyfikacja zakresu usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę określona jest w Umowie/Zleceniu, Ofercie lub Formularzu Zamówienia.
 6. Wykonawca ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku gdy: zamawiający jest niewiarygodny i niewypłacalny; brak możliwości technicznych świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego; osoba ubiegająca się o zawarcie Umowy lub Zamawiający nie spełniają warunków wynikających z Regulaminu; podane przez Zamawiającego lub pełnomocnika Zamawiającego dane przy zawarciu Umowy są błędne, fałszywe lub nieaktualne; Zamawiający oczekuje wykonania elementów lub prac wykraczających poza zakres Oferty; Zamawiający wykonuje Działalność konkurencyjną względem Wykonawcy.

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa wiąże Strony od chwili zawarcia na czas oznaczony do dnia upływu ostatniego Okresu Rozliczeniowego objętego Umową. Liczba Okresów Rozliczeniowych (miesięcy) objętych Umową zawartą na czas oznaczony wskazana jest w Formularzu Zamówienia / w Zleceniu.
 2. Jeżeli jedna ze Stron, nie chce kontynuować współpracy, nada drugiej Stronie oświadczenie o braku wyrażenia zgody nadalszą realizację usług w formie listu poleconego lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres contact@zencx.pl w przypadku Zamawiającego lub w przypadku Wykonawcy na adres e-mail Zamawiającego (powyższe formy zastrzeżone są pod rygorem nieważności). Oświadczenie należy przesłać, na co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) dni przed upływem okresu, na który umowa na czas oznaczony została zawarta.

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wykonawca może wykonywać Usługi za pomocą podmiotów trzecich (podwykonawców), współpracujących z Wykonawcą, o czym Zamawiający jest informowany.
 2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do używania bezpłatnie jego znaku towarowego w celu potwierdzenia współpracy po rozwiązaniu Umowy.
 3. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa, zgody i inne wymagane prawem uprawnienia do informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych dostarczanych do Wykonawcy w celu ich wykorzystania na potrzeby wykonywania Umowy. Jednocześnie oświadcza, że korzystanie z tych informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Zamawiający z chwilą przekazania Wykonawcy informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych upoważnia Wykonawcę do ich używania w związku z wykonywaniem Umowy oraz udziela Wykonawcy w Okresie Obowiązywania Umowy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z tych informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych na polu eksploatacji określonym jako wykonywanie Umowy.
 5. Zamawiający przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność, za naruszenie praw osób trzecich do informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych przekazanych Wykonawcy na potrzeby wykonywania Umowy, w tym także odpowiedzialność za szkody poniesione przez te osoby w wyniku zgodnych z Umową działań Wykonawcy i na zasadzie art. 392 Kodeksu Cywilnego zwalnia Wykonawcę z obowiązku spełnienia wszelkich świadczeń na rzecz podmiotów, których prawa do ww. informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych zostały naruszone w wyniku wykonywania Umowy.
 6. Wykonawca wykonuje Umowę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie określonym zgodnie z §3 ust. 7.
 7. Wykonawca uprawniony jest do odmowy wykonywania Usług(i) na rzecz podmiotu prowadzącego Działalność konkurencyjną względem Wykonawcy.
 8. Zamawiający w czasie trwania Umowy na czas oznaczony może podejmować współpracę z podmiotami prowadzącymi Działalność konkurencyjną (świadczącymi usługi konkurencyjne) w stosunku do Usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy. W przypadku, w którym korzystanie przez Zamawiającego z Działalności konkurencyjnej naraziłoby Wykonawcę na szkodę majątkową, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

6. WYKONYWANIE UMOWY 

 1. Zamawiający w czasie obowiązywania Umowy kontaktuje się z Wykonawcą przy pomocy wiadomości e-mail, telefonicznie lub w innej formie (o ile Wykonawca dopuści taką możliwość). Kontakt przy użyciu wiadomości e-mail powinien następować z adresu e-mail Zamawiającego wskazanego w Formularzu Zamówienia.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do stałej współpracy (kontaktu) z Wykonawcą.
 3. Zamawiający w ramach współpracy, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu realizacji prac, stanowiącego część wypełnionego i otrzymanego od Wykonawcy na podany adres e-mail lub osobiście Formularza Zamówienia.
 4. Przez brak współpracy (kontaktu) Strony rozumieją brak odpowiedzi Zamawiającego na wiadomość e-mail we wskazanym w harmonogramie realizacji prac czasie (określonych Dniach Roboczych) lub w terminie 2 kolejnych Dni Roboczych po dniu doręczenia tej wiadomości do Zamawiającego albo brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego oznacza, wykonanie co najmniej 5 prób przypadających w co najmniej dwóch Dniach Roboczych następujących po sobie.
 5. W przypadku braku współpracy (kontaktu) Zamawiającego przy wykonywaniu Umowy, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania terminów wskazanych w harmonogramie realizacji prac dotyczących potwierdzenia, wskazania elementów do poprawy/zmiany, Wykonawca uprawniony jest do uznania wskazanego etapu realizacji Umowy za wykonany i przejścia do kolejnego etapu.
 6. Zakończenie etapu wskazanego w harmonogramie realizacji prac, powoduje rozpoczęcie dalszych prac niezbędnych do zrealizowania Umowy. W przypadku, gdy etap był etapem kończącym przygotowanie Produktu, Wykonawca uprawniony jest do uznania go za wykonany zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, o czym Zamawiający zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przystąpi do modyfikacji Produktu w zakresie i terminie indywidualnie uzgodnionym przez Strony, o ile żądanie to nie nastąpiło w terminie przekraczającym 30 dni od dnia uznania Produktu za wykonany. Złożenie żądania przez Zamawiającego nie ma wpływu na chwilę uznania Produktu oraz danej Usługi za wykonaną zgodnie z Umową.
 8. Brak współpracy (kontaktu) w zakresie realizacji Umowy, a w szczególności dostarczenia Produktu, nie wyłącza obowiązku Zamawiającego do zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy zawartej na czas oznaczony albo obowiązku zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia w wysokości równej Wynagrodzeniu należnemu Wykonawcy za okres wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieoznaczony (postanowienia §9 ust. 6 stosuje się odpowiednio).
 9. Niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie informacji, materiałów lub innych danych do Wykonawcy, jak również ich dostarczenie w sposób niepełny, wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie realizacji tej Usługi, przy czym nie powoduje obniżenia wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 10. Usługi świadczone na podstawie Umowy i zgodnie ze szczegółowymi zapisami Formularza Zamówienia, w sposób ciągły będą wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego od ich uruchomienia do chwili upływu ostatniego Okresu Rozliczeniowego, objętego Umową zawartą na czas oznaczony lub do chwili upływu okresu wypowiedzenia Umowy przekształconej zgodnie z §4 ust. 2.
 11. Bezpłatne żądanie naniesienia poprawek w projektach Usług, w przypadku przekroczenia terminów wskazanych w ust. 13, Zamawiający może złożyć wyłącznie jeden raz w formie wiadomości e-mail, pod rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od dnia uznania Usługi, a w szczególności Produktu, za wykonany. Czas realizacji i wprowadzania zmian, będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 1
 12. Dalsze zmiany projektów Usług mogą być dokonywane na skutek zgłoszenia telefonicznego lub w formie wiadomości e-mail na adres Wykonawcy przez Zamawiającego. Ilość możliwych bezpłatnych zmian w miesiącu określaformularz zamówienia. W razie przekroczenia w miesiącu bezpłatnej ilości zmian, kolejne zmiany będą dokonywane odpłatnie po cenie indywidualnie uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
 13. Zmiany określonych elementów Produktu, takich jak treści, mogą być dokonywane samodzielnie przez Zamawiającego, jeśli możliwość taką przewiduje kupiony przez Zamawiającego Pakiet. W przypadku wszelkich zmian odpłatnych, ich wycena będzie wysyłana w formie wiadomości e-mail indywidualnie do Zamawiającego i po akceptacji przedstawionych warunków, rozpoczęte zostaną prace.
 14. Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności świadczonych Usług, z powodu wykonywania prac optymalizacyjnych, modernizacyjnych, konserwacyjnych i innych, na urządzeniach niezbędnych do poprawnego świadczenia Usług. Zamawiającemu z tego tytułu nie przysługują odszkodowania. Wykonawca dołoży wszelkich starań, w celu zminimalizowania okresu niedostępności Usług (w szczególności poprzez dokonywanie większości czynności technicznych, w godzinach nocnych, na które przypada najmniejsze natężenie ruchu w Internecie, a także w dni inne niż Dni Robocze). Zamawiający w przypadku wykonywania prac powodujących niedostępność czasową usług, w Dniach Roboczych, przekraczającą 1h, będzie informowany o prowadzonych ww. pracach.
 15. Strony niniejszym potwierdzają, że Wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się od wykonywania Umowy lub do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przekroczy 15 dni. Usługa nie będzie świadczona do czasu otrzymania zaległej kwoty Wynagrodzenia. W przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni, Wykonawca wystawi fakturę powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie. Zawieszenie świadczenia Usług, może nastąpić po uprzednim, co najmniej dwukrotnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty zaległego Wynagrodzenia. Wezwania do zapłaty powinny być przesyłane do Zamawiającego w odstępie co najmniej 7 dni, przy czym wezwania te mogą być wysyłane na adres e-mail Zamawiającego. Usługi będą wznowione niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę pełnej kwoty Wynagrodzenia, z którego zapłatą opóźniał się Zamawiający wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku przekroczenia o 30 dni wskazanego terminu płatności, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania płatności. Powyższe powstrzymanie się Wykonawcy od wykonywania Umowy lub zawieszenie świadczenia Usług nie stanowi niewykonania ani nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę (w szczególności nie stanowi opóźnienia lub zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu Umowy). W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego.

7. ZMIANY STRUKTURALNE ZOBOWIĄZANIA

 1. Do zmiany Umowy wymagana jest forma pisemna/mailowa pod rygorem nieważności, przy czym warunki Regulaminu mogą dopuszczać zmiany Umowy również w innej formie niż pisemna.
 2. W przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem Formularza Zamówienia opublikowanego na stronie internetowej Wykonawcy, Wykonawca może udostępnić możliwość zmiany Umowy także w formie formularza elektronicznego.
 3. Złożenie dyspozycji polega na przesłaniu przez jedną Stronę do drugiej Strony wiadomości email zawierającej propozycję zmiany sposobu wykonywania Umowy w zakresie konkretnej Usługi oraz na akceptacji, w formie zwrotnej wiadomości e-mail (pod rygorem nieważności), tej propozycji przez drugą Stronę. Brak akceptacji dyspozycji w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wiadomości email stanowi jej odrzucenie.
 4. Zamawiający nie może zmienić Pakietu o wyższej wartości na Pakiet o niższej wartości, chyba że Strony postanowią inaczej w formie przewidzianej dla zmiany Umowy lub poprzez złożenie dyspozycji (pod rygorem nieważności).
 5. Zamawiający może zmienić Pakiet o niższej wartości na Pakiet o wyższej wartości, co będzie się wiązać ze zwiększeniem Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę o dniu uruchomienia Usług wchodzących w skład wyższego Pakietu, który nastąpi w terminie do 15 Dni Roboczych od dnia akceptacji przez Wykonawcę dyspozycji zmiany Pakietu złożonej przez Zamawiającego.
 6. Strony mogą zwiększyć zakres świadczonych Usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, co będzie się wiązało ze zwiększeniem Wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z Ofertą.
 7. Po przekształceniu Umowy, o którym mowa w §4 ust. 2, Umowa będzie wykonywana na dotychczasowych warunkach, chyba że Strony postanowią inaczej.

Zamawiający po zawarciu Umowy może złożyć dyspozycję odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług na jego rzecz, przy czym odroczenie nie będzie powodowało wydłużenia okresu świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego, ani zmniejszenia Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Maksymalny okres odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego wynosi 3 miesiące, chyba że Strony, w formie pisemnej lub poprzez złożenie dyspozycji (pod rygorem nieważności), postanowią inaczej.

8. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W Okresie Obowiązywania Umowy i po Dniu Aktywacji Wykonawca na pisemny lub przesłany w formie wiadomości elektronicznej (forma zastrzeżona pod rygorem nieważności) wniosek Zamawiającego, zawiesi świadczenie na jego rzecz Usług (dalej: „Zawieszenie Usług”), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie.
 2. W okresie Zawieszenia Usług żadne Usługi na rzecz Zamawiającego nie będą świadczone, a Zamawiającemu nie będą także naliczane opłaty.
 3. Po upływie Okresu Zawieszenia Usług, Okres Obowiązywania Umowy biegnie w dalszym ciągu. Zawieszenie nie powoduje także zmniejszenia lub wyłączenia obowiązku zapłaty przez Zamawiającego całego Wynagrodzenia, lub jakiejkolwiek jego części po ustaniu Zawieszenia Usługi.
 4. We wniosku o Zawieszenie Usług Zamawiający wskazuje termin wznowienia świadczenia Usług, przy czym termin ten powinien przypadać na początek Okresu Rozliczeniowego, tj. np. w przypadku Zawieszenia Usług na trzy miesiące począwszy od 1 lutego danego roku, wznowienie świadczenia Usług nastąpi z dniem 1 maja danego roku.
 5. Zawieszenia Usług nie może skorzystać Zamawiający, wobec którego Wykonawca posiada Wymagalną Wierzytelność, chyba że Strony postanowią inaczej.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas oznaczony za zapłatą na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości stanowiącej należne Wykonawcy Wynagrodzenie za Okres Rozliczeniowy nie więcej jednak niż za okres pozostały do chwili upływu okresu obowiązywania umowy zawartej na czas oznaczony. W przypadku umowy zawieranej na 12Okresów Rozliczeniowych Zamawiający dodatkowo obowiązany jest do dokonania opłaty wyrównawczej uzależnionej od chwili rozwiązania Umowy tj.: a. 3000 zł (trzy tysiące 00/100 złotych) netto – w przypadku rozwiązania Umowy od 1 do 12 Okresu Rozliczeniowego;
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonej kary umownej oraz opłaty wyrównawczej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że brak opłacenia przez Zamawiającego Opłaty Aktywacyjnej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uiszczenia kary umownej i ewentualnego odszkodowania, o którym mowa powyżej.
 3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy do chwili złożenia wypowiedzenia.
 4. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie wezwania do zapłaty skierowanego do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania do zapłaty, w oparciu o notę obciążeniową wystawioną przez Wykonawcę i dołączoną do wezwania. Zapłata kary umownej powinna nastąpić na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążającej.
 5. Wypowiedzenie Umowy, a także odstąpienie od Umowy wymaga (pod rygorem nieważności) zachowania formy pisemnej lub formy wiadomości e-mail i doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu/odstąpieniu do drugiej Strony. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia w formie pisemnej, wypowiedzenie/odstąpienie zostanie nadane przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 i późniejsze zmiany), na adres drugiej Strony. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia w formie wiadomości e-mail oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu zostanie wysłane na adres email drugiej Strony (wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego zostanie wysłane na adres: contact@zencx.pl; wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę zostanie wysłane na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Formularzu Zamówienia). W tytule e-maila każda ze stron jest obowiązana wpisać: „Rezygnacja ze świadczenia usługi [numer Formularza Zamówienia]”. Za dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu/odstąpieniu Strony uznają dzień nadania przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu w placówce operatora pocztowego lub dzień wysłania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu do drugiej Strony. Wypowiedzenie/odstąpienie powinno zawierać wskazanie numeru Umowy (identyfikator zlecenia).
 6. W każdym czasie po zawarciu Umowy Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia (także w czasie obowiązywania Umowy zawartej na czas oznaczony) w przypadku: a. rażącego naruszania przez Zamawiającego postanowień Umowy, a w szczególności nieopłacania lub nieterminowego opłacania przez Zamawiającego Wynagrodzenia (lub jego części), używania przez Zamawiającego technologii zastosowanej do świadczenia Usług w sposób sprzeczny z Umową, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obowiązującym prawem; wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub Zamawiającego; zgłaszania przez Zamawiającego roszczeń wykonania Usługi/modyfikacji Usługi niewynikających z Umowy; działania siły wyższej lub innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usług; udostępniania przez Zamawiającego Usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody Wykonawcy; gdy Zamawiający znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub w stanie faktycznej niewypłacalności lub gdy wobec Zamawiającego zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości; utraty przez Wykonawcę lub Zamawiającego uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, h. braku współpracy, o którym mowa w §6 ust. 4.
 7. W przypadku, gdy Wykonawca wypowiada Umowę zawartą na czas oznaczony, z przyczyn określonych w ust. 6 i leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia za okres od chwili złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu do chwili upływu okresu, na który Umowa na czas oznaczony została zawarta, nie dłużej jednak niż za 12Okresów Rozliczeniowych, co wynika z wyboru określonego Pakietu przez Zamawiającego, z tytułu gotowości Wykonawcy do świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca wypowiada Umowę, która uległa przekształceniu w Umowę zawartą na czas nieoznaczony, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia za 3 Okresy Rozliczeniowe, z tytułu gotowości Wykonawcy do świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że opłacenie Wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy do chwili złożenia wypowiedzenia. Brak opłacenia przez Zamawiającego Opłaty Aktywacyjnej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uiszczenia Wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 8. Okres wypowiedzenia Umowy przekształconej w umowę zawartą na czas nieoznaczony dla Zamawiającego wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od początku Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
 9. Okres wypowiedzenia Umowy zawartej na czas oznaczony dla Zamawiającego wynosi 1 (słownie: jeden) miesiąc. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od początku Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Wypowiedzenie Umowy zawartej na czas oznaczony nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.
 10. Wykonawca ma prawo, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, do odstąpienia od Umowy.
 11. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 9W ykonawca może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas oznaczony lub nieoznaczony, bez podawania przyczyny, z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia za czas obowiązywania Umowy do chwili upływu okresu wypowiedzenia.
 12. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 13. W przypadku zakończenia bądź zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Zamawiającego lub utraty przez Zamawiającego statusu Przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy całe Wynagrodzenie należne z tytułu Umowy zawartej na czas oznaczony bądź Wynagrodzenie należne Wykonawcy za okres równy okresowi wypowiedzenia Umowy przekształconej w umowę zawartą na czas nieoznaczony
 14. Umowa wygasa w przypadku śmierci Zamawiającego.

10. ROZLICZENIA, PŁATNOŚĆ

 1. Warunkiem rozpoczęcia procesu przygotowania Usług, jeżeli Umowa została zawarta w formie pisemnej, jest zapłata przez Zamawiającego Opłaty Aktywacyjnej w wysokości wskazanej w Formularzu Zlecenia lub Ofercie, poprzez dokonanie przelewu bankowego w terminie 7 dni od zawarcia Umowy.
 2. W przypadku dokonania zapłaty zgodnie z ust. 1, Wykonawca wystawi i prześle do Zamawiającego fakturę VAT opiewającą na wartość zapłaconego przez Zamawiającego Wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania przelewu bankowego. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca może wysłać Fakturę Proforma przed dokonaniem Opłaty Aktywacyjnej.
 3. Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego faktury VAT opiewające na wartość należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. Faktury VAT będą wysyłane do 15 dnia miesiąca następującego po zawarciu Umowy. Do Wynagrodzenia będą doliczone jednorazowe opłaty z tytułu wybrania dodatkowych, opcjonalnych elementów Pakietu. Wybrane dodatkowe elementy Pakietu będą doliczane do faktury wystawionej w kolejnym miesiącu przypadającym po wyborze dodatkowego elementu Pakietu.
 4. W przypadku przekształcenia Umowy zgodnie z §42 Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania Wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy, na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 7 dni od rozpoczęcia każdego nowego Okresu Rozliczeniowego przypadającego po przekształceniu zgodnie z §4 ust. 2. Zamawiający zobowiązany jest opłacać przesłane przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy i w terminach w nich określonych. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania należności na rachunku bankowym Wykonawcy.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia prawidłowości przesłanej do niego przez Wykonawcę faktury VAT, a także niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia faktury VAT, przesłania do Wykonawcy ewentualnych zastrzeżeń odnoszących się do faktury VAT, pod rygorem utraty uprawnienia do późniejszego powoływania się na takie zastrzeżenia.
 6. Zamawiający nie jest uprawniony do niezapłacenia Wykonawcy należności objętej fakturą VAT, do jej częściowego zapłacenia lub do wstrzymania się z płatnością, jak również do jej rozliczenia poprzez potrącenie z jakimkolwiek wzajemnym roszczeniem Zamawiającego wobec Wykonawcy, w szczególności roszczeniem odszkodowawczym, chyba że Wykonawca wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej, pod rygorem nieważności.
 7. Zamawiający akceptuje stosowanie przez Wykonawcę faktur elektronicznych oraz wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych. Faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu e-mail: contact@pl. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Formularzu Zamówienia. W razie zmiany adresu e-mail Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o nowym adresie email. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, ostatni znany Wykonawcy adres e-mail Zamawiającego uznawany jest za aktualny, a wszelkie wiadomości wysłane na ten adres za skutecznie doręczone. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa powyżej w formie tradycyjnej (papierowej), w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne (w szczególności prawne) uniemożliwiają stosowanie faktur elektronicznych. Zamawiający jest świadomy, że akceptacja faktur elektronicznych może zostać wycofana, w następstwie czego Wykonawca utraci uprawnienie do wystawiania i przesyłania Zamawiającemu faktur elektronicznych począwszy od chwili powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o cofnięciu przez Zamawiającego akceptacji faktur elektronicznych.
 8. Faktury VAT w formie papierowej, każdorazowo dodatkowe płatne 5,00 euro netto, doręczone są wyłącznie na terenie Włoch, chyba że Wykonawca postanowi inaczej.
 9. W przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego jakiejkolwiek faktury VAT, która powinna zostać wystawiona zgodnie z Umową Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Wykonawcy. Skutki niedokonania zgłoszenia obciążają Zamawiającego.
 10. W przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą całości lub części Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, objętego jakąkolwiek fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie. Należne odsetki zostaną wykazane w nocie odsetkowej wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu.
 11. Wykonawca może zbyć lub w inny sposób przenieść przysługujące mu względem Zamawiającego Wymagalne Wierzytelności wynikające z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, w szczególności na rzecz wybranego przez Wykonawcę przedsiębiorstwa skupującego wierzytelności. 1
 12. Jeżeli łączna kwota Wymagalnych Wierzytelności Zamawiającego przekracza kwotę 500,00 zł i świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni oraz upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego informację o zamiarze przekazania danych do wybranego przez Wykonawcę biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu siedziby biura informacji gospodarczej, któremu dane zostaną udostępnione, Wykonawca ma prawo przekazać do biura informacji gospodarczej dane o Zamawiającym, wobec którego przysługuje mu Wymagalna Wierzytelność.
 13. Wykonawca może dochodzić względem Zamawiającego Wymagalnych Wierzytelności, w tym za pośrednictwem uprawnionych podmiotów zewnętrznych (na drodze postępowania windykacyjnego), a także na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
 14. Wykonawca zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami dochodzenia przysługujących mu od Zamawiającego należności, w tym kosztami sądowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego (w przypadku ich zasądzenia przez sąd na rzecz Wykonawcy), a także kosztami egzekucyjnymi i kosztami działań windykacyjnych (o ile takie koszty wystąpią).
 15. Wszelkie kwoty wskazane w Ofercie, Formularzu Zamówienia i Regulaminie są kwotami netto. Do wszystkich kwot określonych w stawce netto, wynikających z Formularza Zamówienia, Oferty, Regulaminu, zasad Wsparcia Technicznego i Hostingu, innych Załączników, do których zapłaty zobowiązany jest Zamawiający, zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
 16. W przypadku zalegania Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia udokumentowanego jakąkolwiek fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie Umowy, Wykonawca zastrzega sobie prawo przesyłania do Zamawiającego wezwań do zapłaty w formie wiadomości e-mail, wiadomości SMS, listu poleconego, a także prawo do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym w celach windykacyjnych. W przypadku wysyłania wezwań do zapłaty w formie listu poleconego Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości 159,00 zł netto za każde nadane w tej formie wezwanie do zapłaty. Zapłata powyższej kwoty nastąpi na podstawie noty obciążeniowej przesłanej przez Wykonawcę na adres e-mail Zamawiającego. Wykonawca nie będzie nadawał wezwania do zapłaty w formie listu poleconego częściej niż jeden raz na dwa tygodnie.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Wykonawcy z roszczeniami powstałymi w związku z wykonywaniem, niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Zamawiającego lub w związku ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez Zamawiającego, Zamawiający na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zobowiązuje się do tego, że osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swoich roszczeń od Wykonawcy. W przypadku zaspokojenia powyższych roszczeń przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Wykonawcę, w tym także między innymi odsetek, kar umownych, kosztów procesu itd.
 2. Zamawiający pokryje wszelkie wydatki i naprawi całą szkodę poniesioną przez Wykonawcę w wyniku jego działań/zaniechań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy. Zamawiający odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posłużył się do wykonywania Umowy jak za własne. Powyższa odpowiedzialność Zamawiającego dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Zamawiającego lub osobę, którą posłużył się do wykonywania Umowy obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub naruszenia praw osób trzecich.
 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wyniku swoich wyłącznie zawinionych działań lub zaniechań oraz wyłącznie do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Zamawiającego, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie otrzymanego od Zamawiającego Wynagrodzenia z tytułu Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej za szkodę wyrządzoną nieumyślnie.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy/Usługi w wyniku działania Siły Wyższej, braku możliwości technicznych wykonywania Umowy/świadczenia Usługi niepowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, winy Zamawiającego lub niezachowania przez Zamawiającego warunków Umowy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Zamawiającego w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym także za stan tych interesów po wykonaniu Umowy.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: a. treści i dane przekazywane przez Zamawiającego i osoby korzystające z Usług; b. szkody wyrządzone stronie trzeciej przez Zamawiającego w związku z korzystaniem z Usług; c. zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Zamawiającego przed ingerencją osób trzecich; d. następstwa udostępnienia przez Zamawiającego loginu i Hasła osobom trzecim; e. wadliwe funkcjonowanie komputerów Zamawiającego oraz oprogramowania używanego przez Zamawiającego w wyniku działania szkodliwego oprogramowania. 7. Zawierający Umowę w imieniu Zamawiającego (pełnomocnik, reprezentant itp.) zobowiązuje się pokryć szkodę poniesioną przez Wykonawcę w zryczałtowanej wysokości całego Wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie Umowy zawartej na czas oznaczony, w przypadku przekroczenia zakresu umocowania do reprezentowania Zamawiającego, działania bez stosownego umocowania lub zawarcia Umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego.

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, niedotrzymania określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub nieprawidłowego obliczenia wysokości Wynagrodzenia lub jego części. Reklamacja kierowana winna być wyłącznie do Wykonawcy, będącego Stroną Umowy.
 2. Reklamacje można zgłosić poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres contact@zencx.pl wraz z podaniem dopisku „Reklamacja” oraz identyfikatorem Zamawiającego.
 3. Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia reklamacji. Powyższy obowiązek dotyczący potwierdzenia przyjęcia reklamacji nie dotyczy sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 Dni Roboczych.
 4. Przy zgłoszeniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest wskazać następujące dane: imię i nazwisko (nazwę, firmę) i adres zgłaszającego reklamację, adres e-mail, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, identyfikator zlecenia, datę zawarcia Umowy, reklamowany okres (jeżeli dotyczy) określony w umowie, termin rozpoczęcia świadczenia reklamowanej Usługi (jeżeli dotyczy).
 5. Reklamację można wnosić w terminie 14 dni od ostatniego dnia, kiedy Usługa zgodnie z Umową powinna zostać wykonana lub została wykonana nienależycie.
 6. Reklamację wniesioną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania bez możliwości ponownego wniesienia reklamacji obejmującej te same okoliczności co w spóźnionej reklamacji.
 7. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania listu zawierającego reklamację w formie elektronicznej lub pisemnej przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, że reklamacja została uznana.
 9. Wykonawca udziela odpowiedzi na reklamację wyłącznie w formie wiadomości e-mail. Odpowiedź Wykonawcy jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne. 10. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia lub zniesienia obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy (opłacania faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę dla Zamawiającego).
 10. W przypadku uznania reklamacji kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy. W przypadku braku takich zobowiązań kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Zamawiającego.

13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wykonawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 2. Dane osobowe Zamawiających są przetwarzane przez Wykonawcę w celu świadczenia Usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług Wykonawcy oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Wykonawcę samodzielnie, jak również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych.
 3. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępnione współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
 4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający powinien kierować na adres Wykonawcy wskazany w Regulaminie z dopiskiem „Dane osobowe”.
 5. Wykonawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), tzn. w szczególności umożliwia Zamawiającemu dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia.
 6. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo żądania ich usunięcia. Zgłaszanie zmian lub poośba o usunięcie danych pod adresem mailowym contact@zencx.pl
 7. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasad przetwarzania danych osobowych, jakie określono w Umowie, Ustawie lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez drugą Stronę jakiejkolwiek szkody, Strona winna naruszenia, jest zobowiązana do pokrycia szkody poniesionej przez drugą stronę, przy czym Strony ograniczają odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej („damnum emergens”) i wyłączają odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści („lucrum cessans”).

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeks cywilny.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest sąd właściwy według siedziby Wykonawcy.
 3. Wykonawca może dokonać zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, w każdym czasie. W tym przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokonanych zmianach poprzez opublikowanie zmian (np. nowej wersji regulaminu) na stronie www.zencx.pl oraz e-mailem wysyłając zaktualizowane zapisy regulaminu na adres Zamawiającego.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

 1. Zamawiający ma możliwość, w terminie 7 dni od dnia publikacji zmian, niewyrażenia zgody na zmianę Umowy w przypadku braku akceptacji zmian Umowy, dokonanych zgodnie z ustępem poprzedzającym. Wyrażenie braku akceptacji zmian powinno nastąpić poprzez przesłanie do Wykonawcy wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o braku akceptacji zmian. W razie skorzystania z tego prawa Strony wiąże Umowa w niezmienionym brzmieniu.
 2. Zmiany obowiązują Zamawiającego, który nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 4, od dnia wejścia w życie zmian. W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian warunków Umowy w okresie korzystania przez Zamawiającego z Zawieszenia Usług ust. 3 i 4 powyżej ma zastosowanie.
 3. Ustęp 3 i 4 powyżej nie dotyczą sytuacji zmiany przez Wykonawcę Oferty w czasie trwania Umowy zawartej na czas oznaczony. W przypadku takiej zmiany postanowienia zmienionej Oferty wchodzą w życie w stosunku do Zamawiającego od dnia przekształcenia Umowy
 4. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o zmianie swojego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu fakturowego, numeru rachunku bankowego, statusu prawnego, zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, nazwy lub nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Zawiadomienie zostanie złożone nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania/zaistnienia zmiany. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną oraz zawierać w załączeniu dokumenty potwierdzające powyższe zmiany. Brak poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o zmianach powoduje, że Wykonawca ma prawo traktować dotychczasowe dane jako aktualne. W razie zaniedbania powyższego obowiązku przez Zamawiającego, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej, nieobowiązujące, bezskuteczne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe jego postanowienia, które będą nadal w pełni obowiązywały i wiązały Strony. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie zastąpione innym, które będzie najpełniej oddawało ekonomiczny sens pierwotnego postanowienia i będzie najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi wykonywania Umowy.
 6. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać danych potencjalnych klientów Zamawiającego, o których powziął wiedzę w toku wykonywania Umowy, do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Zamawiającego.
 7. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.zencx.pl.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 02.202

 

REGULAMIN  ŚWIADCZENIA USŁUG ZEN CX

 

Obowiązuje od 01.02.2020r.

 

 

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 Regulamin określa zasady świadczenia usług zgodnie z Ofertą i Formularzem Zamówienia na rzecz Zamawiającego, będącego klientem ZEN CX, prowadzącego działalność gospodarczą pod adresem via Cavour n.3, 24-040 Madone, BG ITALY, zwanego dalej „Wykonawcą”.

2 DEFINICJE

Użytym w Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie (terminom użytym w liczbie mnogiej należy nadawać znaczenie tożsame jak w przypadku ich używania w liczbie pojedynczej):

 1. Oferta – dokument stanowiący integralną część Umowy, zawierający wykaz Usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach poszczególnych Pakietów, a także wykaz dodatkowych Usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach obowiązujących Pakietów wraz z zestawieniem ich rodzajów, wysokości opłat oraz zasad naliczania opłat. Przedstawiane w dokumencie ceny są podane w wartości netto.
 2. Okres Obowiązywania Umowy – oznacza łączny czas trwania Umowy (w tym również okres trwania Umowy po jej przekształceniu w Umowę zawartą na czas nieoznaczony zgodnie z §4 ust. 2).
 3. Okres Rozliczeniowy – kolejne miesięczne okresy, których bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego od podpisania Umowy.
 4. Pakiet – jedno z zestawień Usług oraz Produktów dostępnych w ramach Oferty.
 5. Regulamin – niniejszy dokument.
 6. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, w szczególności: wojny, katastrofy naturalne, zamachy terrorystyczne itp.
 7. Strona/Strony – Wykonawca lub Zamawiający określani łącznie lub oddzielnie.
 8. Umowa – umowa o świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Usług, zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym, której integralną częścią jest Formularz Zamówienia, Oferta oraz Regulamin.
 9. Usługi – Usługi świadczone na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę, określone w Ofercie i Formularzu Zamówienia, związane z przygotowaniem Produktu oraz dalszym jego utrzymaniem.
 10. Wykonawca – ZEN CX
 11. Wymagalna Wierzytelność – opłata należna Wykonawcy z tytułu wykonania lub wykonywania Umowy bądź Usługi, nieuregulowana przez Zamawiającego w terminie płatności.
 12. Wynagrodzenie – wszelkie opłaty należne Wykonawcy na podstawie Umowy.
 13. Zamawiający – Przedsiębiorca/ osoba będący/-a stroną Umowy zawartej z Wykonawcą na piśmie

3. ZAWARCIE UMOWY

 1. Przez zawarcie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Umową, a Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań powziętych na mocy Umowy, w szczególności do terminowego uiszczania Wynagrodzenia i współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy.
 2. Umowa zawierana jest w formie online, za pomocą przekazanego przez Wykonawcę, uprzednio wypełnionego, Formularza Zamówienia, który został uzupełniony wspólnie z upoważnionym pracownikiem, współpracownikiem lub pełnomocnikiem Wykonawcy lub samodzielnie przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdza Umowę, podpisując ją i przesyłającWykonawcy drogą mailową na adres contact@zencx.pl.
 3. W imieniu Wykonawcy Umowę zawiera osoba przez nią upoważniona.
 4. Zawarcie Umowy następuje w chwilidostarczenia podpisanej Umowy na wskazany adres mailowy, z Ofertą i Formularzem Zamówienia w formie załączników, przez obie Strony w dniu wskazanym w umowie drukowanej, a w przypadku braku wskazania daty zawarcia Umowy – w chwili podpisania umowy drukowanej przez drugą ze Stron.
 5. Specyfikacja zakresu usług świadczonych na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę określona jest w Umowie drukowanej, Ofercie oraz w Formularzu Zamówienia.
 6. Wykonawca ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku gdy:
 7. Zamawiający jest niewiarygodny i niewypłacalny;
 8. brak możliwości technicznych świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego;
 9. osoba ubiegająca się o zawarcie Umowy lub Zamawiający nie spełniają warunków wynikających z Regulaminu;
 10. podane przez Zamawiającego lub pełnomocnika Zamawiającego dane przy zawarciu Umowy są błędne, fałszywe lub nieaktualne;
 11. Zamawiający oczekuje wykonania elementów lub prac wykraczających poza zakres Oferty;
 12. Zamawiający wykonuje Działalność konkurencyjną względem Wykonawcy.

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa wiąże Strony od chwili zawarcia na czas oznaczony do dnia upływu ostatniego Okresu Rozliczeniowego objętego Umową. Liczba Okresów Rozliczeniowych (miesięcy) objętych Umową zawartą na czas oznaczony wskazana jest w Formularzu Zamówienia.
 2. Jeżeli jedna ze Stron, nie chce kontynuować współpracy, nada drugiej Stronie oświadczenie o braku wyrażenia zgody nadalszą realizację usługw formie listu poleconego lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres contact@pl w przypadku Zamawiającego lub w przypadku Wykonawcy na adres e-mail Zamawiającego (powyższe formy zastrzeżone są pod rygorem nieważności). Oświadczenie należy przesłać, na co najmniej 30 (słownie: trzydzieści) dni przed upływem okresu, na który umowa na czas oznaczony została zawarta.

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wykonawca może wykonywać Usługi za pomocą podmiotów trzecich (podwykonawców), współpracujących z Wykonawcą, o czym Zamawiający jest informowany.
 2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do używaniabezpłatnie jego znaku towarowego w celu potwierdzenia współpracy po rozwiązaniu Umowy.
 3. Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa, zgody i inne wymagane prawem uprawnienia do informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych dostarczanych do Wykonawcy w celu ich wykorzystania na potrzeby wykonywania Umowy. Jednocześnie oświadcza, że korzystanie z tych informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Zamawiający z chwilą przekazania Wykonawcy informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych upoważnia Wykonawcę do ich używania w związku z wykonywaniem Umowy oraz udziela Wykonawcy w Okresie Obowiązywania Umowy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z tych informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych na polu eksploatacji określonym jako wykonywanie Umowy.
 5. Zamawiający przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność, za naruszenie praw osób trzecich do informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych przekazanych Wykonawcy na potrzeby wykonywania Umowy, w tym także odpowiedzialność za szkody poniesione przez te osoby w wyniku zgodnych z Umową działań Wykonawcy i na zasadzie art. 392 Kodeksu Cywilnego zwalnia Wykonawcę z obowiązku spełnienia wszelkich świadczeń na rzecz podmiotów, których prawa do ww. informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych zostały naruszone w wyniku wykonywania Umowy.
 6. Wykonawca wykonuje Umowę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie określonym zgodnie z §3 ust. 7.
 7. Wykonawca uprawniony jest do odmowy wykonywania Usług(i) na rzecz podmiotu prowadzącego Działalność konkurencyjną względem Wykonawcy.
 8. Zamawiający w czasie trwania Umowy na czas oznaczony może podejmować współpracę z podmiotami prowadzącymi Działalność konkurencyjną (świadczącymi usługi konkurencyjne) w stosunku do Usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach Umowy. W przypadku, w którym korzystanie przez Zamawiającego z Działalności konkurencyjnej naraziłoby Wykonawcę na szkodę majątkową, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

6. WYKONYWANIE UMOWY 

 1. Zamawiający w czasie obowiązywania Umowy kontaktuje się z Wykonawcą przy pomocy wiadomości e-mail, telefonicznie lub w innej formie (o ile Wykonawca dopuści taką możliwość). Kontakt przy użyciu wiadomości e-mail powinien następować z adresu e-mail Zamawiającego wskazanego w Formularzu Zamówienia.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do stałej współpracy (kontaktu) z Wykonawcą.
 3. Zamawiający w ramach współpracy, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu realizacji prac, stanowiącego część wypełnionego i otrzymanego od Wykonawcy na podany adres e-mail lub osobiście Formularza Zamówienia.
 4. Przez brak współpracy (kontaktu) Strony rozumieją brak odpowiedzi Zamawiającego na wiadomość e-mail we wskazanym w harmonogramie realizacji prac czasie (określonych Dniach Roboczych) lub w terminie 2 kolejnych Dni Roboczych po dniu doręczenia tej wiadomości do Zamawiającego albo brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Zamawiającym. Brak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego oznacza, wykonanie co najmniej 5 prób przypadających w co najmniej dwóch Dniach Roboczych następujących po sobie.
 5. W przypadku braku współpracy (kontaktu) Zamawiającego przy wykonywaniu Umowy, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania terminów wskazanych w harmonogramie realizacji prac dotyczących potwierdzenia, wskazania elementów do poprawy/zmiany, Wykonawca uprawniony jest do uznania wskazanego etapu realizacji Umowy za wykonany i przejścia do kolejnego etapu.
 6. Zakończenie etapu wskazanego w harmonogramie realizacji prac, powoduje rozpoczęcie dalszych prac niezbędnych do zrealizowania Umowy. W przypadku, gdy etap był etapem kończącym przygotowanie Produktu, Wykonawca uprawniony jest do uznania go za wykonany zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, o czym Zamawiający zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przystąpi do modyfikacji Produktu w zakresie i terminie indywidualnie uzgodnionym przez Strony, o ile żądanie to nie nastąpiło w terminie przekraczającym 30 dni od dnia uznania Produktu za wykonany. Złożenie żądania przez Zamawiającego nie ma wpływu na chwilę uznania Produktu oraz danej Usługi za wykonaną zgodnie z Umową.
 8. Brak współpracy (kontaktu) w zakresie realizacji Umowy, a w szczególności dostarczenia Produktu, nie wyłącza obowiązku Zamawiającego do zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy zawartej na czas oznaczony albo obowiązku zapłaty przez Zamawiającego Wynagrodzenia w wysokości równej Wynagrodzeniu należnemu Wykonawcy za okres wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieoznaczony (postanowienia §9 ust. 6 stosuje się odpowiednio).
 9. Niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie informacji, materiałów lub innych danych do Wykonawcy, jak również ich dostarczenie w sposób niepełny, wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie realizacji tej Usługi, przy czym nie powoduje obniżenia wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 10. Usługi świadczone na podstawie Umowy i zgodnie ze szczegółowymi zapisami Formularza Zamówienia, w sposób ciągły będą wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego od ich uruchomienia do chwili upływu ostatniego Okresu Rozliczeniowego, objętego Umową zawartą na czas oznaczony lub do chwili upływu okresu wypowiedzenia Umowy przekształconej zgodnie z §4 ust. 2.
 11. Bezpłatne żądanie naniesienia poprawek w projektach Usług, w przypadku przekroczenia terminów wskazanych w ust. 13, Zamawiający może złożyć wyłącznie jeden raz w formie wiadomości e-mail, pod rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od dnia uznania Usługi, a w szczególności Produktu, za wykonany. Czas realizacji i wprowadzania zmian, będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 1
 12. Dalsze zmiany projektów Usług mogą być dokonywane na skutek zgłoszenia telefonicznego lub w formie wiadomości e-mail na adres Wykonawcy przez Zamawiającego. Ilość możliwych bezpłatnych zmian w miesiącu określaformularz zamówienia. W razie przekroczenia w miesiącu bezpłatnej ilości zmian, kolejne zmiany będą dokonywane odpłatnie po cenie indywidualnie uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
 13. Zmiany określonych elementów Produktu, takich jak treści, mogą być dokonywane samodzielnie przez Zamawiającego, jeśli możliwość taką przewiduje kupiony przez Zamawiającego Pakiet. W przypadku wszelkich zmian odpłatnych, ich wycena będzie wysyłana w formie wiadomości e-mail indywidualnie do Zamawiającego i po akceptacji przedstawionych warunków, rozpoczęte zostaną prace.
 14. Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności świadczonych Usług, z powodu wykonywania prac optymalizacyjnych, modernizacyjnych, konserwacyjnych i innych, na urządzeniach niezbędnych do poprawnego świadczenia Usług. Zamawiającemu z tego tytułu nie przysługują odszkodowania. Wykonawca dołoży wszelkich starań, w celu zminimalizowania okresu niedostępności Usług (w szczególności poprzez dokonywanie większości czynności technicznych, w godzinach nocnych, na które przypada najmniejsze natężenie ruchu w Internecie, a także w dni inne niż Dni Robocze). Zamawiający w przypadku wykonywania prac powodujących niedostępność czasową usług, w Dniach Roboczych, przekraczającą 1h, będzie informowany o prowadzonych ww. pracach.
 15. Strony niniejszym potwierdzają, że Wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się od wykonywania Umowy lub do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przekroczy 15 dni. Usługa nie będzie świadczona do czasu otrzymania zaległej kwoty Wynagrodzenia. W przypadku opóźnienia przekraczającego 30 dni, Wykonawca wystawi fakturę powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie. Zawieszenie świadczenia Usług, może nastąpić po uprzednim, co najmniej dwukrotnym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty zaległego Wynagrodzenia. Wezwania do zapłaty powinny być przesyłane do Zamawiającego w odstępie co najmniej 7 dni, przy czym wezwania te mogą być wysyłane na adres e-mail Zamawiającego. Usługi będą wznowione niezwłocznie po otrzymaniu przez Wykonawcę pełnej kwoty Wynagrodzenia, z którego zapłatą opóźniał się Zamawiający wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku przekroczenia o 30 dni wskazanego terminu płatności, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania płatności. Powyższe powstrzymanie się Wykonawcy od wykonywania Umowy lub zawieszenie świadczenia Usług nie stanowi niewykonania ani nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę (w szczególności nie stanowi opóźnienia lub zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu Umowy). W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego.

7. ZMIANY STRUKTURALNE ZOBOWIĄZANIA

 1. Do zmiany Umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności, przy czym warunki Regulaminu mogą dopuszczać zmiany Umowy również w innej formie niż pisemna.
 2. W przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem Formularza Zamówienia opublikowanego na stronie internetowej Wykonawcy, Wykonawca może udostępnić możliwość zmiany Umowy także w formie formularza elektronicznego.
 3. Złożenie dyspozycji polega na przesłaniu przez jedną Stronę do drugiej Strony wiadomości email zawierającej propozycję zmiany sposobu wykonywania Umowy w zakresie konkretnej Usługi oraz na akceptacji, w formie zwrotnej wiadomości e-mail (pod rygorem nieważności), tej propozycji przez drugą Stronę. Brak akceptacji dyspozycji w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania wiadomości email stanowi jej odrzucenie.
 4. Zamawiający nie może zmienić Pakietu o wyższej wartości na Pakiet o niższej wartości, chyba że Strony postanowią inaczej w formie przewidzianej dla zmiany Umowy lub poprzez złożenie dyspozycji (pod rygorem nieważności).
 5. Zamawiający może zmienić Pakiet o niższej wartości na Pakiet o wyższej wartości, co będzie się wiązać ze zwiększeniem Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę o dniu uruchomienia Usług wchodzących w skład wyższego Pakietu, który nastąpi w terminie do 15 Dni Roboczych od dnia akceptacji przez Wykonawcę dyspozycji zmiany Pakietu złożonej przez Zamawiającego.
 6. Strony mogą zwiększyć zakres świadczonych Usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, co będzie się wiązało ze zwiększeniem Wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z Ofertą.
 7. Po przekształceniu Umowy, o którym mowa w §4 ust. 2, Umowa będzie wykonywana na dotychczasowych warunkach, chyba że Strony postanowią inaczej.

Zamawiający po zawarciu Umowy może złożyć dyspozycję odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług na jego rzecz, przy czym odroczenie nie będzie powodowało wydłużenia okresu świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego, ani zmniejszenia Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Maksymalny okres odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego wynosi 3 miesiące, chyba że Strony, w formie pisemnej lub poprzez złożenie dyspozycji (pod rygorem nieważności), postanowią inaczej.

8. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W Okresie Obowiązywania Umowy i po Dniu Aktywacji Wykonawca na pisemny lub przesłany w formie wiadomości elektronicznej (forma zastrzeżona pod rygorem nieważności) wniosek Zamawiającego, zawiesi świadczenie na jego rzecz Usług (dalej: „Zawieszenie Usług”), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie.
 2. W okresie Zawieszenia Usług żadne Usługi na rzecz Zamawiającego nie będą świadczone, a Zamawiającemu nie będą także naliczane opłaty.
 3. Po upływie Okresu Zawieszenia Usług, Okres Obowiązywania Umowy biegnie w dalszym ciągu. Zawieszenie nie powoduje także zmniejszenia lub wyłączenia obowiązku zapłaty przez Zamawiającego całego Wynagrodzenia, lub jakiejkolwiek jego części po ustaniu Zawieszenia Usługi.
 4. We wniosku o Zawieszenie Usług Zamawiający wskazuje termin wznowienia świadczenia Usług, przy czym termin ten powinien przypadać na początek Okresu Rozliczeniowego, tj. np. w przypadku Zawieszenia Usług na trzy miesiące począwszy od 1 lutego danego roku, wznowienie świadczenia Usług nastąpi z dniem 1 maja danego roku.
 5. Zawieszenia Usług nie może skorzystać Zamawiający, wobec którego Wykonawca posiada Wymagalną Wierzytelność, chyba że Strony postanowią inaczej.

9. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas oznaczony za zapłatą na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości stanowiącej należne Wykonawcy Wynagrodzenie za Okres Rozliczeniowy nie więcej jednak niż za okres pozostały do chwili upływu okresu obowiązywania umowy zawartej na czas oznaczony. W przypadku umowy zawieranej na 12Okresów Rozliczeniowych Zamawiający dodatkowo obowiązany jest do dokonania opłaty wyrównawczej uzależnionej od chwili rozwiązania Umowy tj.: a. 3000 zł (trzy tysiące 00/100 złotych) netto – w przypadku rozwiązania Umowy od 1 do 12 Okresu Rozliczeniowego;
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonej kary umownej oraz opłaty wyrównawczej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że brak opłacenia przez Zamawiającego Opłaty Aktywacyjnej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uiszczenia kary umownej i ewentualnego odszkodowania, o którym mowa powyżej.
 3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy do chwili złożenia wypowiedzenia.
 4. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie wezwania do zapłaty skierowanego do Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania do zapłaty, w oparciu o notę obciążeniową wystawioną przez Wykonawcę i dołączoną do wezwania. Zapłata kary umownej powinna nastąpić na rachunek bankowy wskazany w nocie obciążającej.
 5. Wypowiedzenie Umowy, a także odstąpienie od Umowy wymaga (pod rygorem nieważności) zachowania formy pisemnej lub formy wiadomości e-mail i doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu/odstąpieniu do drugiej Strony. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia w formie pisemnej, wypowiedzenie/odstąpienie zostanie nadane przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 i późniejsze zmiany), na adres drugiej Strony. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia w formie wiadomości e-mail oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu zostanie wysłane na adres email drugiej Strony (wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego zostanie wysłane na adres: contact@zencx.pl; wypowiedzenie/odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę zostanie wysłane na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Formularzu Zamówienia). W tytule e-maila każda ze stron jest obowiązana wpisać: „Rezygnacja ze świadczenia usługi [numer Formularza Zamówienia]”. Za dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu/odstąpieniu Strony uznają dzień nadania przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu w placówce operatora pocztowego lub dzień wysłania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu do drugiej Strony. Wypowiedzenie/odstąpienie powinno zawierać wskazanie numeru Umowy (identyfikator zlecenia).
 6. W każdym czasie po zawarciu Umowy Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia (także w czasie obowiązywania Umowy zawartej na czas oznaczony) w przypadku: a. rażącego naruszania przez Zamawiającego postanowień Umowy, a w szczególności nieopłacania lub nieterminowego opłacania przez Zamawiającego Wynagrodzenia (lub jego części), używania przez Zamawiającego technologii zastosowanej do świadczenia Usług w sposób sprzeczny z Umową, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub obowiązującym prawem;
 7. wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub Zamawiającego;
 8. zgłaszania przez Zamawiającego roszczeń wykonania Usługi/modyfikacji Usługi niewynikających z Umowy;
 9. działania siły wyższej lub innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usług;
 10. udostępniania przez Zamawiającego Usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody Wykonawcy;
 11. gdy Zamawiający znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub w stanie faktycznej niewypłacalności lub gdy wobec Zamawiającego zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;
 12. utraty przez Wykonawcę lub Zamawiającego uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej, h. braku współpracy, o którym mowa w §6 ust. 4.
 13. W przypadku, gdy Wykonawca wypowiada Umowę zawartą na czas oznaczony, z przyczyn określonych w ust. 6 i leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia za okres od chwili złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu do chwili upływu okresu, na który Umowa na czas oznaczony została zawarta, nie dłużej jednak niż za 12Okresów Rozliczeniowych, co wynika z wyboru określonego Pakietu przez Zamawiającego, z tytułu gotowości Wykonawcy do świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca wypowiada Umowę, która uległa przekształceniu w Umowę zawartą na czas nieoznaczony, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia za 3 Okresy Rozliczeniowe, z tytułu gotowości Wykonawcy do świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że opłacenie Wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonywania Umowy do chwili złożenia wypowiedzenia. Brak opłacenia przez Zamawiającego Opłaty Aktywacyjnej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uiszczenia Wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 14. Okres wypowiedzenia Umowy przekształconej w umowę zawartą na czas nieoznaczony dla Zamawiającego wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od początku Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
 15. Okres wypowiedzenia Umowy zawartej na czas oznaczony dla Zamawiającego wynosi 1 (słownie: jeden) miesiąc. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od początku Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Wypowiedzenie Umowy zawartej na czas oznaczony nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w niniejszym paragrafie.
 16. Wykonawca ma prawo, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, do odstąpienia od Umowy.
 17. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 9Wykonawca może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas oznaczony lub nieoznaczony, bez podawania przyczyny, z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy Wynagrodzenia za czas obowiązywania Umowy do chwili upływu okresu wypowiedzenia.
 18. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 19. W przypadku zakończenia bądź zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Zamawiającego lub utraty przez Zamawiającego statusu Przedsiębiorcy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy całe Wynagrodzenie należne z tytułu Umowy zawartej na czas oznaczony bądź Wynagrodzenie należne Wykonawcy za okres równy okresowi wypowiedzenia Umowy przekształconej w umowę zawartą na czas nieoznaczony
 20. Umowa wygasa w przypadku śmierci Zamawiającego.

10. ROZLICZENIA, PŁATNOŚĆ

 1. Warunkiem rozpoczęcia procesu przygotowania Usług, jeżeli Umowa została zawarta w formie pisemnej, jest zapłata przez Zamawiającego Opłaty Aktywacyjnej w wysokości wskazanej w Formularzu Zlecenia lub Ofercie, poprzez dokonanie przelewu bankowego w terminie 7 dni od zawarcia Umowy.
 2. W przypadku dokonania zapłaty zgodnie z ust. 1, Wykonawca wystawi i prześle do Zamawiającego fakturę VAT opiewającą na wartość zapłaconego przez Zamawiającego Wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania przelewu bankowego. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca może wysłać Fakturę Proforma przed dokonaniem Opłaty Aktywacyjnej.
 3. Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego faktury VAT opiewające na wartość należnego Wykonawcy Wynagrodzenia. Faktury VAT będą wysyłane do 15 dnia miesiąca następującego po zawarciu Umowy. Do Wynagrodzenia będą doliczone jednorazowe opłaty z tytułu wybrania dodatkowych, opcjonalnych elementów Pakietu. Wybrane dodatkowe elementy Pakietu będą doliczane do faktury wystawionej w kolejnym miesiącu przypadającym po wyborze dodatkowego elementu Pakietu.
 4. W przypadku przekształcenia Umowy zgodnie z §42 Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania Wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy, na podstawie faktury VAT wystawionej i przesłanej Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 7 dni od rozpoczęcia każdego nowego Okresu Rozliczeniowego przypadającego po przekształceniu zgodnie z §4 ust. 2. Zamawiający zobowiązany jest opłacać przesłane przez Wykonawcę faktury VAT na rachunek bankowy i w terminach w nich określonych. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania należności na rachunku bankowym Wykonawcy.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia prawidłowości przesłanej do niego przez Wykonawcę faktury VAT, a także niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia faktury VAT, przesłania do Wykonawcy ewentualnych zastrzeżeń odnoszących się do faktury VAT, pod rygorem utraty uprawnienia do późniejszego powoływania się na takie zastrzeżenia.
 6. Zamawiający nie jest uprawniony do niezapłacenia Wykonawcy należności objętej fakturą VAT, do jej częściowego zapłacenia lub do wstrzymania się z płatnością, jak również do jej rozliczenia poprzez potrącenie z jakimkolwiek wzajemnym roszczeniem Zamawiającego wobec Wykonawcy, w szczególności roszczeniem odszkodowawczym, chyba że Wykonawca wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej, pod rygorem nieważności.
 7. Zamawiający akceptuje stosowanie przez Wykonawcę faktur elektronicznych oraz wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych. Faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu e-mail: contact@pl. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Formularzu Zamówienia. W razie zmiany adresu e-mail Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o nowym adresie email. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, ostatni znany Wykonawcy adres e-mail Zamawiającego uznawany jest za aktualny, a wszelkie wiadomości wysłane na ten adres za skutecznie doręczone. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa powyżej w formie tradycyjnej (papierowej), w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne (w szczególności prawne) uniemożliwiają stosowanie faktur elektronicznych. Zamawiający jest świadomy, że akceptacja faktur elektronicznych może zostać wycofana, w następstwie czego Wykonawca utraci uprawnienie do wystawiania i przesyłania Zamawiającemu faktur elektronicznych począwszy od chwili powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o cofnięciu przez Zamawiającego akceptacji faktur elektronicznych.
 8. Faktury VAT w formie papierowej, każdorazowo dodatkowe płatne 50,00 zł netto, doręczone są wyłącznie na terenie Polski, chyba że Wykonawca postanowi inaczej.
 9. W przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego jakiejkolwiek faktury VAT, która powinna zostać wystawiona zgodnie z Umową Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do Wykonawcy. Skutki niedokonania zgłoszenia obciążają Zamawiającego.
 10. W przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą całości lub części Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, objętego jakąkolwiek fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie. Należne odsetki zostaną wykazane w nocie odsetkowej wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu.
 11. Wykonawca może zbyć lub w inny sposób przenieść przysługujące mu względem Zamawiającego Wymagalne Wierzytelności wynikające z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, w szczególności na rzecz wybranego przez Wykonawcę przedsiębiorstwa skupującego wierzytelności. 1
 12. Jeżeli łączna kwota Wymagalnych Wierzytelności Zamawiającego przekracza kwotę 500,00 zł i świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni oraz upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego informację o zamiarze przekazania danych do wybranego przez Wykonawcę biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu siedziby biura informacji gospodarczej, któremu dane zostaną udostępnione, Wykonawca ma prawo przekazać do biura informacji gospodarczej dane o Zamawiającym, wobec którego przysługuje mu Wymagalna Wierzytelność.
 13. Wykonawca może dochodzić względem Zamawiającego Wymagalnych Wierzytelności, w tym za pośrednictwem uprawnionych podmiotów zewnętrznych (na drodze postępowania windykacyjnego), a także na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
 14. Wykonawca zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami dochodzenia przysługujących mu od Zamawiającego należności, w tym kosztami sądowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego (w przypadku ich zasądzenia przez sąd na rzecz Wykonawcy), a także kosztami egzekucyjnymi i kosztami działań windykacyjnych (o ile takie koszty wystąpią).
 15. Wszelkie kwoty wskazane w Ofercie, Formularzu Zamówienia i Regulaminie są kwotami netto. Do wszystkich kwot określonych w stawce netto, wynikających z Formularza Zamówienia, Oferty, Regulaminu, zasad Wsparcia Technicznego i Hostingu, innych Załączników, do których zapłaty zobowiązany jest Zamawiający, zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
 16. W przypadku zalegania Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia udokumentowanego jakąkolwiek fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie Umowy, Wykonawca zastrzega sobie prawo przesyłania do Zamawiającego wezwań do zapłaty w formie wiadomości e-mail, wiadomości SMS, listu poleconego, a także prawo do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym w celach windykacyjnych. W przypadku wysyłania wezwań do zapłaty w formie listu poleconego Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości 159,00 zł netto za każde nadane w tej formie wezwanie do zapłaty. Zapłata powyższej kwoty nastąpi na podstawie noty obciążeniowej przesłanej przez Wykonawcę na adres e-mail Zamawiającego. Wykonawca nie będzie nadawał wezwania do zapłaty w formie listu poleconego częściej niż jeden raz na dwa tygodnie.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Wykonawcy z roszczeniami powstałymi w związku z wykonywaniem, niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Zamawiającego lub w związku ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez Zamawiającego, Zamawiający na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zobowiązuje się do tego, że osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swoich roszczeń od Wykonawcy. W przypadku zaspokojenia powyższych roszczeń przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Wykonawcę, w tym także między innymi odsetek, kar umownych, kosztów procesu itd.
 2. Zamawiający pokryje wszelkie wydatki i naprawi całą szkodę poniesioną przez Wykonawcę w wyniku jego działań/zaniechań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy. Zamawiający odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posłużył się do wykonywania Umowy jak za własne. Powyższa odpowiedzialność Zamawiającego dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Zamawiającego lub osobę, którą posłużył się do wykonywania Umowy obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub naruszenia praw osób trzecich.
 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wyniku swoich wyłącznie zawinionych działań lub zaniechań oraz wyłącznie do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Zamawiającego, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie otrzymanego od Zamawiającego Wynagrodzenia z tytułu Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej za szkodę wyrządzoną nieumyślnie.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy/Usługi w wyniku działania Siły Wyższej, braku możliwości technicznych wykonywania Umowy/świadczenia Usługi niepowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, winy Zamawiającego lub niezachowania przez Zamawiającego warunków Umowy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Zamawiającego w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym także za stan tych interesów po wykonaniu Umowy.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: a. treści i dane przekazywane przez Zamawiającego i osoby korzystające z Usług; b. szkody wyrządzone stronie trzeciej przez Zamawiającego w związku z korzystaniem z Usług; c. zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Zamawiającego przed ingerencją osób trzecich; d. następstwa udostępnienia przez Zamawiającego loginu i Hasła osobom trzecim; e. wadliwe funkcjonowanie komputerów Zamawiającego oraz oprogramowania używanego przez Zamawiającego w wyniku działania szkodliwego oprogramowania. 7. Zawierający Umowę w imieniu Zamawiającego (pełnomocnik, reprezentant itp.) zobowiązuje się pokryć szkodę poniesioną przez Wykonawcę w zryczałtowanej wysokości całego Wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie Umowy zawartej na czas oznaczony, w przypadku przekroczenia zakresu umocowania do reprezentowania Zamawiającego, działania bez stosownego umocowania lub zawarcia Umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego.

12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, niedotrzymania określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub nieprawidłowego obliczenia wysokości Wynagrodzenia lub jego części. Reklamacja kierowana winna być wyłącznie do Wykonawcy, będącego Stroną Umowy.
 2. Reklamacje można zgłosić poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres contact@zencx.pl wraz z podaniem dopisku „Reklamacja” oraz identyfikatorem Zamawiającego.
 3. Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia reklamacji. Powyższy obowiązek dotyczący potwierdzenia przyjęcia reklamacji nie dotyczy sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 Dni Roboczych.
 4. Przy zgłoszeniu reklamacji Zamawiający zobowiązany jest wskazać następujące dane: imię i nazwisko (nazwę, firmę) i adres zgłaszającego reklamację, adres e-mail, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, identyfikator zlecenia, datę zawarcia Umowy, reklamowany okres (jeżeli dotyczy) określony w umowie, termin rozpoczęcia świadczenia reklamowanej Usługi (jeżeli dotyczy).
 5. Reklamację można wnosić w terminie 14 dni od ostatniego dnia, kiedy Usługa zgodnie z Umową powinna zostać wykonana lub została wykonana nienależycie.
 6. Reklamację wniesioną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania bez możliwości ponownego wniesienia reklamacji obejmującej te same okoliczności co w spóźnionej reklamacji.
 7. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania listu zawierającego reklamację w formie elektronicznej lub pisemnej przez Wykonawcę.
 8. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, że reklamacja została uznana.
 9. Wykonawca udziela odpowiedzi na reklamację wyłącznie w formie wiadomości e-mail. Odpowiedź Wykonawcy jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne. 10. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia lub zniesienia obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy (opłacania faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę dla Zamawiającego).
 10. W przypadku uznania reklamacji kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy. W przypadku braku takich zobowiązań kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Zamawiającego.

13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wykonawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 2. Dane osobowe Zamawiających są przetwarzane przez Wykonawcę w celu świadczenia Usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług Wykonawcy oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Wykonawcę samodzielnie, jak również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych.
 3. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępnione współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
 4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający powinien kierować na adres Wykonawcy wskazany w Regulaminie z dopiskiem „Dane osobowe”.
 5. Wykonawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), tzn. w szczególności umożliwia Zamawiającemu dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia.
 6. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo żądania ich usunięcia. Zgłaszanie zmian lub poośba o usunięcie danych pod adresem mailowym contact@zencx.pl
 7. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasad przetwarzania danych osobowych, jakie określono w Umowie, Ustawie lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez drugą Stronę jakiejkolwiek szkody, Strona winna naruszenia, jest zobowiązana do pokrycia szkody poniesionej przez drugą stronę, przy czym Strony ograniczają odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej („damnum emergens”) i wyłączają odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści („lucrum cessans”).

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeks cywilny.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest sąd właściwy według siedziby Wykonawcy.
 3. Wykonawca może dokonać zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, w każdym czasie. W tym przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokonanych zmianach poprzez opublikowanie zmian (np. nowej wersji regulaminu) na stronie www.zencx.pl oraz e-mailem wysyłając zaktualizowane zapisy regulaminu na adres Zamawiającego.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

 1. Zamawiający ma możliwość, w terminie 7 dni od dnia publikacji zmian, niewyrażenia zgody na zmianę Umowy w przypadku braku akceptacji zmian Umowy, dokonanych zgodnie z ustępem poprzedzającym. Wyrażenie braku akceptacji zmian powinno nastąpić poprzez przesłanie do Wykonawcy wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o braku akceptacji zmian. W razie skorzystania z tego prawa Strony wiąże Umowa w niezmienionym brzmieniu.
 2. Zmiany obowiązują Zamawiającego, który nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 4, od dnia wejścia w życie zmian. W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian warunków Umowy w okresie korzystania przez Zamawiającego z Zawieszenia Usług ust. 3 i 4 powyżej ma zastosowanie.
 3. Ustęp 3 i 4 powyżej nie dotyczą sytuacji zmiany przez Wykonawcę Oferty w czasie trwania Umowy zawartej na czas oznaczony. W przypadku takiej zmiany postanowienia zmienionej Oferty wchodzą w życie w stosunku do Zamawiającego od dnia przekształcenia Umowy
 4. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o zmianie swojego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu fakturowego, numeru rachunku bankowego, statusu prawnego, zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, nazwy lub nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Zawiadomienie zostanie złożone nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania/zaistnienia zmiany. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną oraz zawierać w załączeniu dokumenty potwierdzające powyższe zmiany. Brak poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o zmianach powoduje, że Wykonawca ma prawo traktować dotychczasowe dane jako aktualne. W razie zaniedbania powyższego obowiązku przez Zamawiającego, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej, nieobowiązujące, bezskuteczne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe jego postanowienia, które będą nadal w pełni obowiązywały i wiązały Strony. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie zastąpione innym, które będzie najpełniej oddawało ekonomiczny sens pierwotnego postanowienia i będzie najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi wykonywania Umowy.
 6. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać danych potencjalnych klientów Zamawiającego, o których powziął wiedzę w toku wykonywania Umowy, do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Zamawiającego.
 7. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.zencx.pl.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 02.2020r.